Komunidad - Ako Ay Filipino

16
Wed, Aug

Pinamunuan ng mga inducting officers mula sa Konsulado ang panunumpa ng isangdaan at tatlumpu’t anim (136) na mga opisyal at miyembro ng sampung (10) komite kasama ang ehekutibo ng Federation of Filipino Associations in Piedmont.

More Articles...