Friday, Aug 29th

Last update11:05:37 AM GMT

Gabay sa Edukasyon sa Italya II
Ano ang debit at credit formations


Ang school year ay nahahati sa 2 semesters. Sa Enero at Hunyo, ang mga guro ay gumagawa ng academic evaluation ng mag-aaral sa pamamagitan ng evaluation form (scheda di valutazione) na ibinibigay sa magulang, na tinatawag ding report card. Sa katapusan ng taon, ang mag-aaral na nagtataglay ng 1 hanggang sa pinakamarami ng 3 gradong bagsak, ngunit pinaniniwalaan ng paaralan na malalampasan ito, ay ipapasa ang mag-aaral sa kundisyong babayaran ang debit formation nito. Ang debit formation ay mapagtatagumpayan ng mag-aaral sa pamamagitan ng pagpasok sa mga catch-up course at sa pamamagitan ng isang pagsusulit sa susunod na school year. Tinatawag naman na credit formation ang partesipasyon ng mag-aaral sa mga proyekto o sa mga karagdagang aktibidad ng paaralan. Ang mga puntos ay susuriin at idadagdag sa final grade, sa pagsailalim sa eksamen na ibinibigay ng estado, ang maturità.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Read more...

Mga dapat gawin kapag na-clone ang ATM card o bancomat

Ang na-clone na ATM card o bancomat ay isa sa mga  pangkaraniwang panlilinlan sa panahon ngayon. Ano ang dapat gawin kung matutuklasang ang inyong atm ay na-clone? Narito ang ilang kasagutan at mga kapaki-pakinabang na tips

Ang pag-clone ng isang ATM ay hindi isang bihirang pangyayari at lalong dumadami ang mga nagiging biktima ng panlilinlang na ito sa kasalukuyan. Ang pamamaraan upang ma-clone ang atm card ay hindi sa iisang paraan lamang: ang ilan ay sa pamamagitan ng pagtatago ng mga espesyal na micro chip sa mga atm machine o sa mga itinagong videocamera sa mga strategic position kung saan naroroon ang mga atm machines upang makopya mismo ang card at manakaw ang pin code na dinigit ng may-ari upang makapag-withdraw; ang iba naman ay mayroong angkop na microchip na ikinakabit mismo sa machine na nagpapahintulot makopya ang pin o/at magnetic code upang magamit ang card sa mga pagbabayad. Ito ay maaaring mangyari, halimbawa, sa mga restaurant o stores.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Read more...

Gabay sa Edukasyon sa Italya

Paano nababalangkas ang paaralan sa Italya


 
Ang paaralan sa Italya ay nahahati sa apat na yugto:


• Day Care (asilo nido) - Para sa mga batang may edad na 0 hanggang 3 taong gulang. Hindi isang obligasyon ang pagpasok dito. Ito ay isang institusyon na nagbibigay ng asistensya at edukasyon, nakalaan sa mga magulang na naghahanapbuhay ng full time at hindi maaaring makasama ang mga anak sa maghapon.
Kindergarden (scuola materna) - Dito ay pumapasok ang mga bata na may edad na 3 hanggang 5 taong gulang at hindi isang obligasyon ang pagpasok dito. Tumatagal ito ng 3 taon at sumusunod sa isang partikular na proyektong pang-edukasyon. Maaaring publiko, pribado, na pinatatakbo ng mga religiuos person o ng lokal na komunidad.
Unang yugto ng pag-aaral. Ito ay isang yugto ng pag-aaral na pinapasukan ng mga batang may edad mula 6 hanggang 13 taong gulang at binubuo ng 2 antas. Ang parehong antas ay bahagi ng obligadong edukasyon.
-  Mababang paaralang o primaryo. Sumasaklaw sa elementarya at tumatagal ng 5 taon.
-  Paaralang sekondaryo. Sumasaklaw sa mataas na paaralan (Junior high school o medie) at tumatagal ng 3 taon.
Ang paglipat mula sa mababang paaralan sa sekundaryong paaralan ay awtomatiko, nang walang pagsusulit na pagdadaanan mula sa estado.
Ikalawang yugto ng pag-aaral. Ito ay pinapasukan ng mga batang may edad mula 14 hanggang19 na taong gulang, at ang kabuuang haba ay 5 taon at nahahati sa biennium o dalawang taon at triennium o tatlong taon. Sa ikalimang taon ang mag-aaral ay sumasailalim sa eksamen ng estado, ang tinatawag na maturità, na kinakailangan upang makapasok sa unibersidad o makapag-simula sa trabaho.  

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Read more...

Maraming trabaho sa bahay ng aking employer. Maaari po ba akong mamahinga?

Magandang umaga. Ako po ay isang Pilipina at isang babysitter. Kararating ko lamang sa bansang Italya kung kaya’t siguradong marami pa akong dapat malaman. Nais ko lamang pong alamin ang oras ng aking pahinga sa araw-araw. Ako po ay naka live-in sa aking employer. 

Narito ang maikling gabay ukol sa oras ng pahinga at araw ng off batay sa oras trabaho ng mga colf, caregivers at babysitters. 
 
Daily work: Sa isang araw ng trabaho, ang isang colf ay maaaring magtrabaho ng hindi hihigit sa: 
10 non-consecutive hrs, kung live-in
8 non-consecutive hrs, kung hindi live-in
 
Weekly work: Sa isang average weekly work, ang colf ay maaaring mag-trabaho ng:
54 non-consecutive hrs, kung live-in
40 non-consecutive hrs, kung hindi naka live-in

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Read more...

Mga dapat gawin ng mga dayuhang ipinanganak sa Italya makalipas ang 19 anyos

Isang Gabay sa Pagkamamamayan para sa mga dayuhang ipinanganak sa Italya makalipas 19 taong gulang sa Prefecture. 

Kung sakaling lalampas sa labinsiyam na taong gulang, ang dayuhang ipinanganak sa Italya na hindi gumawa ng “deklarasyon ng hangarin”, ay hindi maaaring bigyan ng citizenship batay sa “benepisyo ng batas”, bagkus ay sasailalim sa ibang proseso. Sa katunayan, ang sinumang lumampas sa 19 na taong gulang ay maaaring mag-aplay para sa citizenship matapos ang 3 taong regular na paninirahan batay sa Artikulo. 9, talata 1, lett. a) ng Batas 91/92.

 
Ang aplikasyon ay dapat na isumite sa Prefecture na sumasakop sa tirahan, sa pamamagitan ng pagpi-fill up ng form B at paglalakip ng mga kinakailangang dokumento na orihinal at mga kopya nito. Nananatiling kondisyon na ipinanganak sa Italya at ang pagkakaroon ng kita o sahod na mas mababa sa 8500 € bawat taon sa huling tatlong taon bago ang pagsusumite ng aplikasyon. Mangyaring tandaan na ang tinutukoy na kita ay ang kabuuang kita ng pamilya. Kung isang mag-aaral, kailangang ipakita ang kita o sahod ng magulang.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Read more...