Monday, Mar 02nd

Last update08:53:47 AM GMT

Carta di soggiorno, kailangan sa pagtanggap ng bonus bebè

Ito ang nasasaad sa Legge di Stabilità 2015 na inaprubahan kamakailan ng gobyerno ni Renzi. Ang ISEE ay hindi dapat lalampas sa 25,000 euros, ngunit kung hindi naman ito lalampas sa 7,000 euros, ang benepisyo ay ibibigay ng doble.

Roma - Disyembre 30, 2014 – Ang tinatawag na ‘bonus bebè’ ay nakalaan din sa pamilya ng mga imigrante na mayroong EC long term residence permit o mas kilala bilang carta di soggiorno.

Ang bonus ay kumakatawan sa isang tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 80 euros kada buwan o 960 euros kada taon sa loob ng 3 taon, mula 2015 hanggang 2017 matapos maipanganak ang sanggol o matapos ang legal na pag-aampon mula Enero 1, 2015 hanggang Disyembre 31, 2017.

Read more...

Flussi. Via libera a 5500 nuovi ingressi e a 12350 conversioni

Firmato il nuovo decreto, buona parte delle quote sono destinate a lavoratori stranieri che già si trovano regolarmente in Italia. Si possono già compilare online le domande

Roma - 23 dicembre 2014 -  Arriva un nuovo decreto flussi, ma anche stavolta è figlio della crisi economico e, quindi, della contrazione di richiesta di manodopera.
 
Il testo, firmato l'11 dicembre scorso e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sblocca complessivamente 17850 quote. Di queste, solo 5500 sono effettivamente ingressi dall'estero, mentre 12350 riguardano cittadini stranieri che già si trovano in Italia e che potranno convertire in permessi per lavoro i loro attuali permessi rilasciati per altri motivi.

Read more...

Flussi – 5500 new entries at 12350 conversion ng permit to stay

Pirmado na ang bagong dekreto o mas kilala bilang decreto flussi. Malaking bahagi nito ay nakalaan sa mga regular na dayuhang manggagawa na nasa Italya na. Maaari ng simulan ang pagfill-up ng aplikasyon online.

Roma, Disyembre 23, 2014 – Pinirmahan na ang bagong decreto flussi, ngunit maging sa pagkakataong ito, ito ay resulta ng krisis sa ekonomiya at samakatwid ay tila isang pagtanggi sa pangangailangan ng manpower. 
 
Ang teksto, pinirmahan nitong Disyembre 11 at kasalukuyang hinihintay ang paglalathala sa Official Gazette, ay nagpapahintulot sa kabuuang quota na 17850 , kung saan 5500 nito lamang ang tunay na magbubuhat sa ibang bansa, habang 12350 naman nito ay nakalaan sa mga dayuhan na nasa Italya na at maaaring i-convert ang kanilang kasalukuyang permit to stay para sa trabaho.  

Read more...

600 euros tulong kada buwan para bayaran ang nursery at babysitter

Isang tulong ang ibinibigay sa mga new moms na tinanggihan ang optional parental leave kapalit ng mga serbisyo para sa bagong silang na sanggol. Simula ng pagsusumite ng aplikasyon. 
 

Disyembre 23, 2014 - Ang mga new moms na ginustong (o dapat) bumalik agad sa trabaho ay makakaasa sa isang karagdagang tulong: hanggang 600 euros na ibibigay hanggang 6 na buwan, bilang kabayaran sa babysitting at nursery na mag-aalaga sa bagong silang na anak. Kapalit nito ay ang pagtanggi sa parental leave o ang tinatawag na “congedo parentale”. Ito ay ang opsyonal na pagliban sa trabaho na ibinibigay sa mga working moms matapos ang obligatory leave matapos makapanganak.   
 
Ating tingnan kung ano ang nasasakop ng bagong tulong pinansyal para sa mga serbisyong nauukol sa sanggol  o ‘contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia'

Read more...

Bagong regulasyon at charter of rights and responsibilities, pinagtibay sa mga CIE

Naglunsad ang pamahalaan ng isang regulasyon upang matiyak ang "pantay na antas ng pagtanggap." "Layunin nito ang pag-ibayuhin sa lahat ng mga shelter ang rispeto sa karapatan bilang tao at indibidwal”.

Roma - Disyembre 18, 2014 - Inaprubahan ng pamahalaan ang bagong pamantayan para sa operasyon at pamamahala ng mga CIE (centri di indentificazione ed espulsione) sa pamamagitan ng isang regulasyon sa mga nabanggit na shelters at ng charter of rights and responsibilities ng mga dayuhang pansamantalang doon ay mga naninirahan.

Read more...